تیم ما

 • amaysa
  آمایسا لیواسگانی
  مدیرعامل
  مدیرعامل و سهامدار شرکت
  SKILL LEVEL
 • Fariborz
  فریبرز بیات
  مدیر بازرگانی
  رئیس هیئت مدیره و سهامدار شرکت
  SKILL LEVEL
 • arame
  آرامه لیواسگانی
  مدیر مالی
  مدیر مالی و سهامدار شرکت
  SKILL LEVEL
 • ناربه
  ناربه لیواسگانی
  مدیر تحقیق و توسعه
  مدیر تحقیق و توسعه و سهامدار شرکت
  SKILL LEVEL